22.12.09

fiunt Osiliani Waldienses filii obedientie

Dantur pueri nobilium, quorum primum venerabilis Rigensis episcopus cum gaudio et devotione magna catechizatum sacro baptismatis fonte* rigavit; alii presbyteri alios rigaverunt, qui et in urbem cum gaudio ducuntur, ut Christum predicent, ut Tharaphitam, qui deus fuit Osilianorum, eiciant, qui per medium castrum fontem consecrantes et dolium replentes primo seniores et meliores cathechizatos, deinde viros alios et mulieres baptizant et pueros. Et fit pressura maxima virorum et mulierum ac parvulorum* clamantium: 'Festina me baptizare'*, a mane usque ad vesperam, ut eciam ipsi presbyteri, qui modo quinque, modo sex extiterant, pre labore baptizandi deficerent.

* sacro baptismatis fonte < martüroloogium (1. X)
* virorum et mulierum ac parvulorum < Liber Numeri XXXI, 9; Jeremias XLIII, 6
* 'Festina me baptizare' < breviaar

Antakse üle suursuguste pojad; kellest esimese, kui temale oli õpetatud usutõdesid, kastis auväärne Riia piiskop rõõmu ja suure hardusega püha ristimise lättest; teised preestrid kastsid teisi, ka viiakse nad rõõmuga linna, et nad Kristust kuulutaksid, et nad Tharaphita, kes oli saarlaste jumal, välja viskaksid, pühitsedes allika keset linnust ja täites vaadi, ristivad nad esiteks ristiusus õpetust saanud vanemad ja paremad, seejärel teisi mehi ja naisi ning lapsi. Ja tekib väga suur meeste, naiste ja laste tunglemine, kes karjuvad "Tõtta mind ristima", hommikust õhtuni, nii et ka preestrid ise, keda oli kord viis, kord kuus, ristimistööst väsivad.

HCL XXX 6, lk 270-271

magnus deus Osiliensis, qui Tharapita vocatur

I

Quo audito sacerdotes modicum subridentes et excusso pulvere pedum in eos* ad alias villas festinantes in confinio Vironie tres villas baptizaverunt, ubi erat mons et silva pulcherrima, in qua dicebant indigene magnum deum Osiliensium natum, qui Tharapita vocatur, et de illo loco in Osiliam volasse. Et ibat alter sacerdos succidens imagines et similitudines* deorum ibi factas, et mirabantur illi, quod sanguis non efflueret, et magis sacerdotum sermonibus credebant.

* excusso pulvere pedum in eos < Actus Apostolorum XIII, 51; Evangelium secundum Matthaeum X, 14.

* imagines et similitudines < Liber Genesis I, 26

Seda kuulnud, preestrid veidi muiates ja puistates jalgade tolmu nende peale, tõtates teistesse küladesse, ristisid Virumaal rajamail kolm küla, kus oli mägi ja väga ilus mets, kus kohalikud rääkisid olevat sündinud saarlaste suur jumal, keda kutsutakse Tharapita, ja sellelt kohalt lennanud Saaremaale. Ja teine preester läks, raiudes maha nende jumalate kujud ja näod, mis olid seal tehtud, ja need panid imeks, et verd välja ei voolanud, ja uskusid rohkem preestrite jutlusi.

HCL XXIV 5, lk 216-217


II

Postquam sexta dies illuxit, prima videlicet post festum purificationis, ne ipsa dies purificationis fieret non pura sanguine interfectorum, primo mane magis invaluit pugna, ut eciam ferro recurvo vel unco ferreo iam infringerent munitionem, detrahentes singillatim ligna queque maxima, per que munitio tenebratur, ut aliqua pars munitionis iam ad terram usque veniret. Gaudet exercitus christianorum, exclamant, Deum exorant. Clamant et illi, gaudentes in Tarapitha suo. Illi nemus, isti Iesum invocant, in cuius nomine ac laude fortifer ascendunt, ad summitatem valli perveniunt, fortissime et ab illis repelluntur.

Pärast seda kui on koitnud kuues päev, esimene nimelt pärast Maarja puhastamise püha*, et puhastamise päev ise ei muutuks ebapuhtaks tapetute vere läbi, ägenes varahommikul võitlus veelgi, nad lammutasid juba ka kõvera rauaga ehk raudkonksuga kindlustist, kiskudes sellest välja ükshaaval kõik kõige suuremad puud, mille varal kindlustis püsis, nii et mõningane osa kindlustisest tuli juba maani maha. Kristlaste vägi rõõmustab, nad karjuvad, paluvad jumalat. Karjuvad ka need, rõõmustades oma Tarapitha üle. Need hüüavad appi hiit, nood Jeesust, kelle nimel ja kiituseks nad ronivad vapralt üles, jõuavad valli harjani, aga lüüakse ka nende poolt väga vapralt tagasi.

* Maarja puhastamise püha = küünlapäev, 2. II 1227

HCL XXX 4, lk 268-269


III

His mysteriis in urbe Waldia celebratis venerunt nuncii, missi de cunctis urbibus et kiligundis Osilie, querentes pacem et baptismi petentes sacramentum. Gaudet exercitus obsidibusque receptis pax datur et Fraternitus amor*. Dicitur, et Suecos captivos restituant liberos. Obediunt, restituere promittunt, presbyteros secum ad castra sua ducunt, qui Christum predicent, qui Tharapitha cum ceteris paganorum diis eiciant, qui populum sacro baptismate tingant. Baptizant itaque sacerdotes in omnibus castris Osilie populum universum utriusque sexus cum leticia magna et pre gaudio lacrimantes, eo quod Domino tot milia genuerunt per lavacrum regenerationis* prolem spiritualem, Deo dilectam sponsam novam ex gentibus*.

Gentes fonte rigant, fletibus ora rigant*.

* Fraternitus amor < Epistola prima Petri I, 22; Epistola secunda Petri I, 7
* per lavacrum regenerationis < Epistola Pauli et Titum III, 5
* sponsam novam ex gentibus < breviaar
* fletibus ora rigant < Ovidius, Metamorphoses, XI, 419

HCL XXX 5, lk 270-273


IV

Sic, sic Riga semper rigat gentes!
Sic maris in medio nunc rigat Osiliam
Per lavacrum purgans vitium*, dans regna polorum
Altius irriguum donat et inferius*.

Hec dona Dei sunt gaudia nostra. Gloria Dei et domini nostri Iesu Christi et beate Marie Virginis servis suis Rigensibus in Osilia talia humiliter, obsides et tributa recipere, captivos omnes christiani nominis restituere, cum victoria redire! Quod reges hactenus non potuerunt, hec beata virgo per servos suos Rigenses breviter et leniter ad honorem sui nominis adimplevit. Quo completo, quo facto, populo videlicet cuncto baptizato, Tharaphita eiecto, Pharaone submerso*, captivis liberatis, redite cum gaudio Rigenses.

Vos semper sequitur victoria clara triumphi
Gloria sit Domino*, laus super astra Deo


* purgans vitium < missaal
* Altius irriguum donat et inferius < Liber Josue XV, 19
* Pharaone submerso < Liber Exodus XV, 4
* redite cum gaudio < Liber Machabaeorum secundus XV, 28
* Gloria sit Domino < breviaar (hümn "Aeterna coeli gloria")

Nii, nii Riia ikka kastab rahvaid!
Nõnda nüüd keset merd niisutab saarlaste maad
Pestes puhastab pahast, andes taevaseid riike
Niisutust kõrgemat saab, antakse madalat ka.

Need jumala annid on meie rõõm. Jumala ja meie issanda Jeesuse Kristuse ja õndsa neitsi Maarja au on nende Riia sulastele annetanud Saaremaal sellise rõõmu: võita mässajad, ristida vabatahtlikult ja alandlikult tulijad, võtta pantvange ja maksu, tagasi anda kõik kristlase nimega vangid, tulla võiduga tagasi! Mida kuningad polnud senini suutnud, selle viis õnnis neitsi kiirelt ning leebelt täide oma sulaste riialaste läbi oma nime auks. See on täide saadetud, see on tehtud, nimelt kogu rahvas ristitud, Tharaphita välja heidetud, vaarao uputatud, vangid vabastatud, pöörduge rõõmuga tagasi, riialased!

Kuulsuseküllane võidutriumf on teid alati saatmas,
Issandal' kiitus ja au, jumalal' tähtede peal.


HCL XXX 6, lk 272-273


Kõik raamatust:

Heinrici Chronicon Livoniae = Henriku Liivimaa kroonika. 1982. Traductionem paravit Richard Kleis, Enn Tarvel textum curavit et commentatus est. Tõlkinud Richard Kleis, toimetanud ja kommenteerinud Enn Tarvel. Eesti Raamat, Revalie = Tallinn. 292 lk.

17.12.09

suur filosoof võtab sõda... ptyi, sõna

teema "sõda on rahu" jätkuks. siia peaksin kirjutama midagi vabandavat ja põhjendavat, et miks ma õieti järgnevat mõttetera tiražeerin, aga ei tule midagi muud pähe peale kulunud mõtte, et kompromissitutel mõtteavaldustel on oma teatav absurdne võlu. 

"Eurooplase jaoks polegi sõda muu kui suhtlemise täis erivorm.
Selline on meie ajalugu.
Me võime end igasugu indiaani ja budismiseepidaega pesta aga suhtluskultuuri aluseks on sõda.
Ka demokraatia aluseks on sõda niivõrd kui see on tänapäeval seotud nende juurtega, mis algavad Prantsuse revolutsioonist.
Kodanikearmee tavapärase korruptiivsetest tolkamitest palgaarmee või sõjaväekohuse asemel."

– Marek Strandberg, filosoof

11.12.09

Barack Obama: sõda on rahu

lootsin, et tänaseks on juba kuskil interneti peal yleval mõni ilus plakat, kus on Barack Obama kõrvuti loosungiga SÕDA ON RAHU ehk inglitsi WAR IS PEACE. eile pidas ta ometi sel teemal surematu kõne, kui võttis vastu rahuNobelit. see ylalolev pole päris see, aga tubli saavutus seegi. ootasin midagi järgneva plakati vaimus. (kui kiri asendada, sobiks mulle kyll.)


10.12.09

päeva poliitika

vahuveinisotsialistide ja kaberneesotsialistide vahelisele lauale asetati pidulikult lõhe.

7.12.09

portugali tantsu sõnad

água léva o regadinho 
água leva o regador 
enquanto rega e não rega 
vou falar ao meu amor 

ó balancé balancé 
balancé da neve cura 
ó minha salva rainha 
meu amor minha doçura 

vamos dar meia volta 
meia volta vamos dar 
vamos dar outra meia 
paço em frente e froca o par

água léva o regadinho 
agua levo e vai regar 
enquanto rega e não rega 
ao meu amor vou falar 

água léva o regadinho 
vai regar o manjerico 
enquanto rega e não rega vira-te p'ra mim ó chico

vt ka Telci tantsukogu

2.12.09

US Army vs Starfleet

West Pointis õppivad USA maaväe kadetid oma paraadvormis, milles nad president Barack Obama kõnet kuulasid, näevad välja nagu Star Treki tegelased tähelaevastikust. kausaalne seos on ilmselt vastupidine, tõsi kyll – ei usu, et USA maavägi disainiks oma vorme ulmesarjade järgi.