22.12.09

fiunt Osiliani Waldienses filii obedientie

Dantur pueri nobilium, quorum primum venerabilis Rigensis episcopus cum gaudio et devotione magna catechizatum sacro baptismatis fonte* rigavit; alii presbyteri alios rigaverunt, qui et in urbem cum gaudio ducuntur, ut Christum predicent, ut Tharaphitam, qui deus fuit Osilianorum, eiciant, qui per medium castrum fontem consecrantes et dolium replentes primo seniores et meliores cathechizatos, deinde viros alios et mulieres baptizant et pueros. Et fit pressura maxima virorum et mulierum ac parvulorum* clamantium: 'Festina me baptizare'*, a mane usque ad vesperam, ut eciam ipsi presbyteri, qui modo quinque, modo sex extiterant, pre labore baptizandi deficerent.

* sacro baptismatis fonte < martüroloogium (1. X)
* virorum et mulierum ac parvulorum < Liber Numeri XXXI, 9; Jeremias XLIII, 6
* 'Festina me baptizare' < breviaar

Antakse üle suursuguste pojad; kellest esimese, kui temale oli õpetatud usutõdesid, kastis auväärne Riia piiskop rõõmu ja suure hardusega püha ristimise lättest; teised preestrid kastsid teisi, ka viiakse nad rõõmuga linna, et nad Kristust kuulutaksid, et nad Tharaphita, kes oli saarlaste jumal, välja viskaksid, pühitsedes allika keset linnust ja täites vaadi, ristivad nad esiteks ristiusus õpetust saanud vanemad ja paremad, seejärel teisi mehi ja naisi ning lapsi. Ja tekib väga suur meeste, naiste ja laste tunglemine, kes karjuvad "Tõtta mind ristima", hommikust õhtuni, nii et ka preestrid ise, keda oli kord viis, kord kuus, ristimistööst väsivad.

HCL XXX 6, lk 270-271

magnus deus Osiliensis, qui Tharapita vocatur

I

Quo audito sacerdotes modicum subridentes et excusso pulvere pedum in eos* ad alias villas festinantes in confinio Vironie tres villas baptizaverunt, ubi erat mons et silva pulcherrima, in qua dicebant indigene magnum deum Osiliensium natum, qui Tharapita vocatur, et de illo loco in Osiliam volasse. Et ibat alter sacerdos succidens imagines et similitudines* deorum ibi factas, et mirabantur illi, quod sanguis non efflueret, et magis sacerdotum sermonibus credebant.

* excusso pulvere pedum in eos < Actus Apostolorum XIII, 51; Evangelium secundum Matthaeum X, 14.

* imagines et similitudines < Liber Genesis I, 26

Seda kuulnud, preestrid veidi muiates ja puistates jalgade tolmu nende peale, tõtates teistesse küladesse, ristisid Virumaal rajamail kolm küla, kus oli mägi ja väga ilus mets, kus kohalikud rääkisid olevat sündinud saarlaste suur jumal, keda kutsutakse Tharapita, ja sellelt kohalt lennanud Saaremaale. Ja teine preester läks, raiudes maha nende jumalate kujud ja näod, mis olid seal tehtud, ja need panid imeks, et verd välja ei voolanud, ja uskusid rohkem preestrite jutlusi.

HCL XXIV 5, lk 216-217


II

Postquam sexta dies illuxit, prima videlicet post festum purificationis, ne ipsa dies purificationis fieret non pura sanguine interfectorum, primo mane magis invaluit pugna, ut eciam ferro recurvo vel unco ferreo iam infringerent munitionem, detrahentes singillatim ligna queque maxima, per que munitio tenebratur, ut aliqua pars munitionis iam ad terram usque veniret. Gaudet exercitus christianorum, exclamant, Deum exorant. Clamant et illi, gaudentes in Tarapitha suo. Illi nemus, isti Iesum invocant, in cuius nomine ac laude fortifer ascendunt, ad summitatem valli perveniunt, fortissime et ab illis repelluntur.

Pärast seda kui on koitnud kuues päev, esimene nimelt pärast Maarja puhastamise püha*, et puhastamise päev ise ei muutuks ebapuhtaks tapetute vere läbi, ägenes varahommikul võitlus veelgi, nad lammutasid juba ka kõvera rauaga ehk raudkonksuga kindlustist, kiskudes sellest välja ükshaaval kõik kõige suuremad puud, mille varal kindlustis püsis, nii et mõningane osa kindlustisest tuli juba maani maha. Kristlaste vägi rõõmustab, nad karjuvad, paluvad jumalat. Karjuvad ka need, rõõmustades oma Tarapitha üle. Need hüüavad appi hiit, nood Jeesust, kelle nimel ja kiituseks nad ronivad vapralt üles, jõuavad valli harjani, aga lüüakse ka nende poolt väga vapralt tagasi.

* Maarja puhastamise püha = küünlapäev, 2. II 1227

HCL XXX 4, lk 268-269


III

His mysteriis in urbe Waldia celebratis venerunt nuncii, missi de cunctis urbibus et kiligundis Osilie, querentes pacem et baptismi petentes sacramentum. Gaudet exercitus obsidibusque receptis pax datur et Fraternitus amor*. Dicitur, et Suecos captivos restituant liberos. Obediunt, restituere promittunt, presbyteros secum ad castra sua ducunt, qui Christum predicent, qui Tharapitha cum ceteris paganorum diis eiciant, qui populum sacro baptismate tingant. Baptizant itaque sacerdotes in omnibus castris Osilie populum universum utriusque sexus cum leticia magna et pre gaudio lacrimantes, eo quod Domino tot milia genuerunt per lavacrum regenerationis* prolem spiritualem, Deo dilectam sponsam novam ex gentibus*.

Gentes fonte rigant, fletibus ora rigant*.

* Fraternitus amor < Epistola prima Petri I, 22; Epistola secunda Petri I, 7
* per lavacrum regenerationis < Epistola Pauli et Titum III, 5
* sponsam novam ex gentibus < breviaar
* fletibus ora rigant < Ovidius, Metamorphoses, XI, 419

HCL XXX 5, lk 270-273


IV

Sic, sic Riga semper rigat gentes!
Sic maris in medio nunc rigat Osiliam
Per lavacrum purgans vitium*, dans regna polorum
Altius irriguum donat et inferius*.

Hec dona Dei sunt gaudia nostra. Gloria Dei et domini nostri Iesu Christi et beate Marie Virginis servis suis Rigensibus in Osilia talia humiliter, obsides et tributa recipere, captivos omnes christiani nominis restituere, cum victoria redire! Quod reges hactenus non potuerunt, hec beata virgo per servos suos Rigenses breviter et leniter ad honorem sui nominis adimplevit. Quo completo, quo facto, populo videlicet cuncto baptizato, Tharaphita eiecto, Pharaone submerso*, captivis liberatis, redite cum gaudio Rigenses.

Vos semper sequitur victoria clara triumphi
Gloria sit Domino*, laus super astra Deo


* purgans vitium < missaal
* Altius irriguum donat et inferius < Liber Josue XV, 19
* Pharaone submerso < Liber Exodus XV, 4
* redite cum gaudio < Liber Machabaeorum secundus XV, 28
* Gloria sit Domino < breviaar (hümn "Aeterna coeli gloria")

Nii, nii Riia ikka kastab rahvaid!
Nõnda nüüd keset merd niisutab saarlaste maad
Pestes puhastab pahast, andes taevaseid riike
Niisutust kõrgemat saab, antakse madalat ka.

Need jumala annid on meie rõõm. Jumala ja meie issanda Jeesuse Kristuse ja õndsa neitsi Maarja au on nende Riia sulastele annetanud Saaremaal sellise rõõmu: võita mässajad, ristida vabatahtlikult ja alandlikult tulijad, võtta pantvange ja maksu, tagasi anda kõik kristlase nimega vangid, tulla võiduga tagasi! Mida kuningad polnud senini suutnud, selle viis õnnis neitsi kiirelt ning leebelt täide oma sulaste riialaste läbi oma nime auks. See on täide saadetud, see on tehtud, nimelt kogu rahvas ristitud, Tharaphita välja heidetud, vaarao uputatud, vangid vabastatud, pöörduge rõõmuga tagasi, riialased!

Kuulsuseküllane võidutriumf on teid alati saatmas,
Issandal' kiitus ja au, jumalal' tähtede peal.


HCL XXX 6, lk 272-273


Kõik raamatust:

Heinrici Chronicon Livoniae = Henriku Liivimaa kroonika. 1982. Traductionem paravit Richard Kleis, Enn Tarvel textum curavit et commentatus est. Tõlkinud Richard Kleis, toimetanud ja kommenteerinud Enn Tarvel. Eesti Raamat, Revalie = Tallinn. 292 lk.

17.12.09

suur filosoof võtab sõda... ptyi, sõna

teema "sõda on rahu" jätkuks. siia peaksin kirjutama midagi vabandavat ja põhjendavat, et miks ma õieti järgnevat mõttetera tiražeerin, aga ei tule midagi muud pähe peale kulunud mõtte, et kompromissitutel mõtteavaldustel on oma teatav absurdne võlu. 

"Eurooplase jaoks polegi sõda muu kui suhtlemise täis erivorm.
Selline on meie ajalugu.
Me võime end igasugu indiaani ja budismiseepidaega pesta aga suhtluskultuuri aluseks on sõda.
Ka demokraatia aluseks on sõda niivõrd kui see on tänapäeval seotud nende juurtega, mis algavad Prantsuse revolutsioonist.
Kodanikearmee tavapärase korruptiivsetest tolkamitest palgaarmee või sõjaväekohuse asemel."

– Marek Strandberg, filosoof

11.12.09

Barack Obama: sõda on rahu

lootsin, et tänaseks on juba kuskil interneti peal yleval mõni ilus plakat, kus on Barack Obama kõrvuti loosungiga SÕDA ON RAHU ehk inglitsi WAR IS PEACE. eile pidas ta ometi sel teemal surematu kõne, kui võttis vastu rahuNobelit. see ylalolev pole päris see, aga tubli saavutus seegi. ootasin midagi järgneva plakati vaimus. (kui kiri asendada, sobiks mulle kyll.)


10.12.09

päeva poliitika

vahuveinisotsialistide ja kaberneesotsialistide vahelisele lauale asetati pidulikult lõhe.

7.12.09

portugali tantsu sõnad

água léva o regadinho 
água leva o regador 
enquanto rega e não rega 
vou falar ao meu amor 

ó balancé balancé 
balancé da neve cura 
ó minha salva rainha 
meu amor minha doçura 

vamos dar meia volta 
meia volta vamos dar 
vamos dar outra meia 
paço em frente e froca o par

água léva o regadinho 
agua levo e vai regar 
enquanto rega e não rega 
ao meu amor vou falar 

água léva o regadinho 
vai regar o manjerico 
enquanto rega e não rega vira-te p'ra mim ó chico

vt ka Telci tantsukogu

2.12.09

US Army vs Starfleet

West Pointis õppivad USA maaväe kadetid oma paraadvormis, milles nad president Barack Obama kõnet kuulasid, näevad välja nagu Star Treki tegelased tähelaevastikust. kausaalne seos on ilmselt vastupidine, tõsi kyll – ei usu, et USA maavägi disainiks oma vorme ulmesarjade järgi.

24.11.09

Ich kann die Gestapo jedermann auf das beste empfehlen

Sigmund Freud lastakse Austriast välja tingimusel, et kirjutab alla paberile, milles ta tunnistab, et Saksa riik ja gestapo on teda kohelnud hästi ja tal pole nende vastu mingeid pretensioone. Freud palub luba lisada omalt poolt veel ühe lause: “Ma tahaksin kogu südamest soovitada gestapot igaühele” (Ich kann die Gestapo jedermann auf das beste empfehlen).

(tsitaat pärit siit: Sigmund Freud. Inimhinge anatoomia. Tõlkinud Anne Lill, kommenteerinud Jüri Allik. Ilmamaa, Tartu 1998. Lisa A.)

11.11.09

raju galerii teemal "lapsed ja relvad"

kaitseväe peastaap tegi pilte Paides jõustruktuuride korraldatud isadepäevayritusel. minu lemmikpilt on see: kolm lasteaialast, igayhel pystol käes.

tuletab meelde filmi "Shoot 'Em Up", kus peategelane annab sylelapsele pystoli kasutamise ohutustehnika instruktaaži. samas filmis näidatakse vähemalt korra relva puhastamist ja vähemalt korra mainitakse, et seda väidetavalt tehti kaadrist väljas. muudes laskmisega seotud filmides pööratakse tavaliselt relvade puhastamisele hämmastavalt vähe tähelepanu. 

6.11.09

Edward Lucas ELi presidendiks!

oli tore lugeda, kuidas Läti peaminister Valdis Dombrovskis tsiteeris oma kõnes, millega riigieelarvet parlamendile esitas, meie kõigi sõpra Edward Lucast.

ma usun, et kui Edward Lucas kandideeriks ELi presidendiks, võiks ta saada nii Eesti kui ka Läti hääle.

4.9.09

mõistatage see ka ära

mõistatanud noored korra jõuluõhtul mõistatusi. mõistatanud-mõistatanud, korraga aga hakanud korstnast koledat myrinat kostma. rahvas asja vaatama. ahjust vaatas vastu härja pea, ütles: "mõistatage see ka ära", ise yleni verine.

21.8.09

kalapüiuga äi pole mette miskit muret

äga kalapüiuga äi pole mette miskit muret, vilisdad korra ja lestakala krüssib vastu vett ise randas kuivale. 

19.8.09

eesti piraadi vastu on vaja vähemalt kaks tuumaallveelaeva

selline kena mõtteavaldus pidada leiduma siin:

"Ну, теперь, наконец, всё понятно - эстонцы. Мне даже стыдно, что сам не догадался. С одной стороны, эстонец - природый пират, каждый второй рождается с одним глазом и с попугаем на плече. Там у них любой школьник может превратить скучный сухогруз в Летучего Голландца и перегнать невидимкой пару тысяч миль, посмеиваясь над спутниками и локаторами. С другой стороны - народ основательный, резких движений не любит - потому и выкупа не просили почти месяц. В пиратском деле главное - не торопиться. А у наших интуиция не подвела - правильно армаду послали: матёрого эстонца без двух атомных подводных лодок не возьмёшь."

nii korralikku irooniat Vene võimude ja Vene propaganda aadressil saab vist tõesti ainult vene keeles. 

18.8.09

kaks miili

kahe miili jooksu aeg oli paar sekundit alla 18 minuti. see tähendab, et tuleb joosta 2 minutit kiiremini või saada 2 aastat vanemaks. 

lisaks aborigeenidele võiks postuleerida ka aborimeemide olemasolu. aborimeemi mõiste võib osutuda sama kasulikuks kui meemi mõiste geeni mõiste kõrval.

30.7.09

päeva pealkiri

"Surmanuhtluse teostamise juhtriik Hiina asub vähendama hukatavate arvu"

mina ei pand, ausõna. aga lõbus on sellegipoolest. kantseliidi klassika.

29.7.09

keelepolitsei ja mõttepolitsei sõpruskohtumine

mina loen: "Põhja prefektuuri konstaablid võtavad mõõtu keeleoskuses"

tegelt on kirjas: "Põhja prefektuuri konstaablid võtavad mõõtu kutseoskustes"

16.7.09

Leedu Islamivabariik

kuumus ei jäta puutumata. loen Leedu uue tsensuuriseaduse ingliskeelset tõlget ja näen seal sõnu: "as prescribed by Information Society Development Committee under the Government of the Islamic Republic of Lithuania".

tegelikult on lihtsalt "Republic of Lithuania", aga seaduse mõttest ei jää selline lugemine kaugele. vägivalda, lõhkumist ja paljast ihu tohib näidata ainult öösel või internetiteenuse pakkuja ylesseatud filtri tagant.

samas lugesin yks hommik unise peaga A. Laikmaa tänavasildi Alavainu tänavaks. 

14.7.09

kuidas teha odavalt reklaami ja levitada meeldivaid mõtteid

"ma surun selle oma unenägude kaudu kogu maailma kollektiivsesse alateadvusse, siis hakkab see levima," ytles yks kolleeg. 

ma kyll ei kuulnud, mille kohta see käis (jään huviga ootama), aga see on sama hea mõte nagu unenägudesse reklaami osta, ainult et ilmselt odavam. 

13.7.09

päeva luuletus

Christian Morgenstern
Wie sich das Galgenkind die Monatsnamen merkt

Jaguar 
Zebra 
Nerz 
Mandril 
Maikäfer 
Ponny 
Muli 
Auerochs 
Wespenbär 
Locktauber 
Robbenbär 
Zehenbär

10.7.09

surm kantseliidile!

laekus selline lause:

"Seoses asfalteerimistöödega Tõnismägi tänava ja Pärnu maantee ristmike vahelisel Kaarli puiestee ja Vabaduse väljaku kesklinna suunalisel lõigul ning Kaubamaja tänava ja Teatri väljak ristmike vahelisel Rävala puiestee Kentmanni tänava suunalisel lõigul alates 11. juuli tööpäeva algusest kuni 12. juuli tööpäeva lõpuni suunatakse ühistranspordiliinid ümbersõitudele alljärgnevalt:"

tegin sellest siukese:

"Kuna laupäeval ja pühapäeval asfalteeritakse Kaarli puiestee kesklinna poole suunduvat rida ja Vabaduse väljakut (Tõnismäe ristist Pärnu mnt ristini) ning Rävala puiestee välisministeeriumi hoone poole suunduvat rida, ei pääse neil sõitma ühissõidukid."

ja nyyd loodan, et tähendus väga ei muutunud. läbihammustamine võttis veidi aega. 

surm kantseliidile!

12.6.09

ajalehtede online-sisu tasuliseks (aga odavaks). kuidas?

sisu eest tasu nõudmisele lähenevad Financial Times ja WSJ veidi erineval kombel, aga mõte on neil enam-vähem sama:

- yks laseb registreerimata lugeda 3 lugu, rohkema lugemiseks peab registreerima. kui see "rohkem" yletab 10 artikli piiri, siis võta ja maksa.

- teine annab suuremat rahvahulka huvitava sisu tasuta ära, spetsiifilisema eest tahavad raha.

yks on kvantiteedi pealt, teine jagab sisu mitmesse eri kategooriasse (nagu EPLi ja ka Ekspressi piirang, et kogu sisu võrku yles ei panda; selle vahega, et kogu sisu on veebis kättesaadav).

- yks variant veel on arhiiv tasuliseks teha, ysna levinud.

huvitav, mis malle veel oleks võimalik välja mõelda?

Äripäeval on siiani osa paberlehes ilmuvat sisu tasuline. ma ei tea, kas kehtib veel SMS-päevapileti systeem (maksis kas 10 kr või 15 kr), mis tegelikult on mikromaksemehhanism. kas keegi on sealt kunagi päevapileti ostnud või on see funktsioon ja see sisu nii hästi ära peidetud, et lihtsalt tähele ei panda?
juhtkiri paistab olevat viimasel ajal tasulise materjali hulgast tasuta materjali hulka kolinud.

igatahes on kõige hullem variant see, et eestikeelne meedia tõmbab lähema kahe aasta jooksul ennast veel koomale, nii et n-ö pabermeediaettevõtted toodavadki sisu edaspidi vähem.

Memokraadi juures räägitakse jälle mikromaksetest, mida online-meediakanal oma sisu eest nõuda võiks.

11.6.09

massihävitusrelv yle miljoni inimese tapmiseks

kampsunita teadlane Susanna kirjutas Skeptiku kommentaarides:

"miks te nii kurjad olete asjade peale millest te mõistusega aru ei saa? Kas mõistuse võidukäik paaril viimasel sajandil on teinud inimestele ja teistele kes meie planeedil elavad ja Maale endale head. Mõeldud on välja relvad, millga on 20 sajandil tapetud üle miljoni inimese nagu sina ja mina."

jäin mõtlema: yle miljoni inimese tapeti vist 20. sajandi lõpul Rwandas-Burundis, kyllap mõtleb teadlane seda konkreetset genotsiidi. aga kas sealses konfliktis põhiliselt tarvitatud matšeete on siis tõesti nii uue disainiga relv?

10.6.09

Seli padrunid ja yks vana laul

"Kriminaalasi algatati minu teada põhjusel, et politseinikuna töötav tuttav küsis laenuks padruneid ning kuna mul olid need olemas, siis need talle ka andsin. Ma eeldasin, et politseinikuna ei saa töötada ilma relvaluba omamata ning ei osanud aimata, et ma ei või neid padruneid talle anda," annab Äripäev edasi Seli sõnu.

tuleb meelde yks vana laulujupp:

Mu kõigist kõige noorem poeg,
ta palub sõjasse.
Oh isa, isa, luba mind
sa vaenuväljale.
Ma poja palvet kuulasin
ja teda lubasin.
Seesama päev läks minuga
poeg vaenuväljale.
Ühes hirmasas suures lahingus
kus ma ta kaotasin.
Poeg roomas inglislaagrisse
tõi meile padruneid.
Transvaal, transvaal, mu kodumaa
sa põled tule sees.
Küll Jumal õiglust armastab
ja kurjust karistab.

7.6.09

liberaalide võit Eestis, kuid kaotus Euroopas

Euroopa Parlamendis on liberaalide fraktsioon kahanemas rohelistega võrreldavaks pisiparteiks, hoolimata sellest, et Eestis võtsid liberaalid kahe erakonna peale kokku (Reformierakond ja Keskerakond) kolm kuuest kohast.

vaata ka BBC vahendatud yle-euroopalisi tulemusi. praegu on seis siuke: liberaalidel 10,4% häältest ja 57 kohta (mis on 12 võrra vähem kui eelmine kord); rohelistel 8,2% häältest ja 45 kohta, mis on 15 võrra rohkem kui eelmine kord.

ja Indrek Tarand sai Eestis muide ligi 200 häält vähem kui Keskerakond (mõlemad võtsid umbes veerandi kõigist häältest). kui palju hääli sai Indrek Tarand teistes Euroopa riikides, pole mulle teada. võite kommentaarides teada anda.

Rootsis said lävepakukysitluste järgi piraadid 7% häältest ja rohelised 11,5%.

5.6.09

Kristen Michal on mölakas

mõte, et Reformierakonna peasekretär Kristen Michal on mölakas, tuli pähe äsja, kui kuulasin, kuidas Briti välisminister David Miliband kommenteeris töö- ja pensioniministri James Purnelli lahkumist kabinetist. Purnell nimelt läks valitsusest ära suure pauguga, ärgitades yhtlasi peaminister Gordon Browni ametist lahkuma. seda Timesi esikyljel, mitte erakonna telgitagustes.

aga Miliband kiitis BBC-le antud kommentaaris kõigepealt, et Purnell on tema hea sõber, et Purnelli töö ministrina oli väga hea, et Purnellil on asjalikke mõtteid riigi edendamiseks. seejärel ytles Miliband, et ta ei jaga Purnelli arvamust, et Brown peaks tagasi astuma.

mõistagi kuuluvad Michal ja endine rahandusminister Ivari Padar eri erakondadesse, mis tähendab, et nende omavahelised retoorilised suhted võivad olla veidi teravamad kui yhe erakonna omavaheliste liikmete vahel (isegi erakonnasisese kodusõja tingimustes, millega Briti tööerakonnas praegu ilmselgelt tegu on, seal käib ka usalduskriisiga seotud mäss valitsuses ning Brown yritab remondiga valitsust parandada), aga Kristel Michal on ennast ikkagi suurepärase mölakana näidanud.

dixi.

veel yks pandeemialaul

WHO võib pandeemia peagi välja kuulutada, rääkisid uudised vähemalt yleeile. woohoo, võiks selle peale öelda. aga panen siia hoopis yhe laulu:

Olen päris nõdrameelne,
vaimust haige, vaevatud.
Käes vist päevad surmaeelsed,
vaid hauda pole kaevatud.
Unes olen ringi käinud,
linnugrippi põdenud.
Viirastusi, tonte näinud,
eluõudu tõdenud.

Refr.
Kel aru on normis, uni on hea,
kes malaariast lugu ei pea,
neid haarab kord pandeemia.
Pandeemia, pandeemia, pandeemia!

Kaks uduõrna kirjut lehma
mind rindadega riivavad.
Tunnen püssirohu lehka.
Mind raviarstid piiravad.
Mu määrdund särgi pikki käiseid
veel tõmmatakse koomale.
On hullumeel mu usk ja lootus,
mu musta elu päikene.

Refr.
Kel aru on normis, uni on hea,
kes malaariast lugu ei pea,
neid haarab kord pandeemia.
Pandeemia, pandeemia, pandeemia!

4.6.09

Bill on surnud


"Kung Fu" peaosaline ja "Kill Billi" nimiosaline David Carradine on surnud. BBC uudis. oli lahe vana.

2.6.09

kivääri on tehty Jaappanissa

seekord siiski ei kirjuta kuulipildurikursusest ega metsakustutamisest, mida Kaitseliit nädalavahetusel mulle pakkus, vaid panen ka siia yhe viite Arisaka vintpyssile (有坂銃) soldatilaulus, mille äsja avastasin. nende vintpyssidega sõditi ka meie Vabadussõda. sõnad tegi raumalasest armastatud kirjamees Hj. Nortamo, kes on muide teinud ka "Truudusetu Julia" ja "Kas on meeles veel, kui laevalael" sõnad. niisiis, "Sõdurilaulu" teine salm:

Kivääri on tehty Jaappanissa,
Terävä on miekka mulla.
Ei ole hyvä punaryssän
Minua vastaan tulla.
Heijuma veijuu, tiku taku teijuu,
kirlirkirlita pom, pom, pom.

ka ylejäänud laul on sama valge ja punastevastane (nojah, Soome kodusõda, eks, kus lisaks punavenelastele sõditi ka punaste soomlaste vastu ja hulk inimesi maha tapeti). viis, millel teda lauldakse, pärinevat Allan Palmgrenilt.

1. Älä sinä heilani siinä itke,
Älä sinä herran tähden.
Eihän nyt tässä hukassa olla
Vaikka mä sotaan lähden.
Heijuma veijuu, tiku taku teijuu,
kirlirkirlita pom, pom, pom.
2. Kivääri on tehty Jaappanissa,
Terävä on miekka mulla.
Ei ole hyvä punaryssän
Minua vastaan tulla.
Heijuma j. n. e.
3. Pommi se mulla on kupehella,
Vyössä on patruunoita.
Seljässä sotalaukku keikkuu,
Siinä on sapuskoita.
Heijuma j. n. e.
4. Ei, nämä pojat ei koskaan eksy,
Ryöstön tai murhan teille.
Lahtarinimen polsuilta saimme,
Vaikka se jäikin heille.
Heijuma j. n. e.
5. Retkemme kuljemme kunnialla,
Mannerheimi meitä johtaa.
Armahda, herra, punaryssää,
Kun se meidät kohtaa.
Heijuma j. n, e.
6. Rummut ne pärrää ja pyssyt paukkuu,
Kranaatit ne maata kyntää.
Polseviikien selkä se vilkkuu,
Kun nämä pojat ryntää.
Heijuma j. n. e.
7. Sinne me riemuiten riennämme,
Miss’ kanuunojen virsi se soipi.
Kuula jos sattuvi sydämeen,
Niin minkäs sille voipi.
Heijuma j. n. e.

25.5.09

Ellom: yks võlur nägi unes anemooni

Yks võlur nägi unes anemooni
Kuid ta ei tundnud seda lille ära
Ta oli haige – uue haigushooni
Ta kandis meeles õie valget sära

Ja toibudes ta oli teises paigas
Ei olnud riiki saua ega trooni
Ta kohal kevadpäike puudevõrad taevas
Ta ymber kasvas miljon anemooni

loe rohkem Ellomi ja Lemmi luuletusi siit

leopard aias: tegelik ja yhtlasi metafoorne

yks ytleb: oih. kirjutasin algul täitsa ilusat n-ö inimlikku huvi pakkuvat lugu täiesti mittemetafoorsest leopardist Pakistani peaministri aias. aga siis mõtsin kirjutada, et lisaks metsloomadele linnas on suht ligidal metsa taga ka Talibani sissid

teine mõistab kohe: leopardist sissid

esimene kurdab edasi: ja nii muutus leopard ka kohe metafooriks. säh sulle kõva uudist

teine hindab ohtu mõistlikult: ohtlik kurat, räägid räägid ja kohe metafoorub

esimene lisab: kui salakaval sellest leopardist

teine jätkab: petlik jah, näe tee mulle pai, olen ju vaid metafoor... ja siis krauh

esimene kiidab takka: ta on juba mitu päeva jahimehi eksitanud seal Pakistani peaministri palee ymber laiuvas looduspargis. et igapidi kaval teine

teine leiab lahenduse: njaa, aga kirjanikku selline elukas juba ei eksitaks. peaminister peaks õuelauliku saatma teda pyydma

esimene võtab kokku: kangelane leopardinahas

18.5.09

dialoog: peatiigri surm ja tema triibud

yks annab teada: tamili peatiiger on surnud, ytlevad Sri Lanka kuulsusrikkad sõdalased

teine juhib tähelepanu rikkumisele: looduskaitsealuseid loomi kimbutavad

esimene nimetab veel kaks: ja tulistasid kiirabiautot. yldiselt on hea kysimus, kas yks rahvusvahelise õiguse rikkumine õigustab teist – punase risti all redutamine punase risti tulistamist. või äkki oli tõesti peatiiger sõrme lõiganud?

teine myhatab: mnjah

esimene vahetab teemat: huvitav, kust ja kuidas saaks seda ilusat tiigritriipu laigulist vormi, mida need tiigrid kannavad

teine aitab, kuidas oskab: aga uuri. neid peaks praegu hulgi yle jääma. väikesed augud ju ometi ei sega, need lisavad autentsust

esimene näeb pisikest probleemi: aga suured augud tuleb kinni õmmelda. yhel pool on väike, aga teisel pool suur auk

teine pakub lahenduse: seda muidugi. ehk saab kaks vormi, siis saab yht teisega lappida

kuradi lätlased (jälle)

lätlased kirjutavad Leedu presidendi nime nii: Dalia Gribauskaite, kuigi leedu keeles on tema nimi Dalia Grybauskaitė. olen yks kord siukesse orki juba langenud, seekord lihtsalt panen tähele ja hoiatan teisi.

30.4.09

seagripivalve

Egiptus: ainult surnud siga on hea siga!
Itaalia vasakäärmuslased: paavst on siga!
Iraan: grippi jäävad ainult uskmatud sead!
Iisrael: seagripp pole koššer, võtke Mehhiko gripp!
Venemaa: Ameerika sigu me maale ei lase!

liisusalm uuele ajale

"yks väike valge tuvi
lendas yle Mehhiko
Mehhiko oli lukku pandud,
luku võti pooleks murtud,
mitu seppa seda
peavad parandama,
seda ytled sina,
vana tatinina"

Reuters: "Mexico orders economic shutdown; flu pandemic imminent"
ja Prantsuse tervishoiuminister tahab, et EList ei lendaks Mehhikosse enam ykski lennuk

24.4.09

luulekogu "Inglile" on poodides

kõigepealt suur tänu kõigile, kes esitlusel käisid. tore oli.

vahepeal aga on raamat poodidesse jõudnud, minge ja ostke Apollost või Rahva Raamatust.

veli Aare Pilv kirjutas kena tyki juttu ka. tundub, et talle raamat meeldis:

Lugesin selle bussis sõites umbes kolmveerand tunniga kaks korda läbi, ja
see köitis mind, kujundid on mõjuvad ja jõulised, osad viited ja vihjed jäid
ilmselt arusaamatuks, sest ma ei tunne toda ugrimütoloogiat nii hästi, aga isegi
esmasel tasandil, ilma tagapõhju otsimata, puhtalt teksti enda maalitava pildina
on värgil tuum sees. Kuidagi ilmeka ja elusa mulje jättis see, mida nood
lühikesed tekstid kujutasid, kuigi sellelaadne müütilis-muinasjutuline luule
võiks ju kergesti folkloristlikuks iluluuleks jääda. Kohati tekkis tunne, et
tõesti nagu midagi “meenuks” mingist “kõukudelt päritud mälust“.

(loe kogu arvustust siit)

Kaarel Kressa kirjutas juba veidi varem Eesti Päevalehes (kogu pealkirja suhtes on õigus Aarel, mitte Kaarlil, tuleb kahjuks tõdeda).

laiali saadetud pressiteade esitluse kohta pandi yles ja vist lausa trykiti ära Tartu Postimehes.

23.4.09

dialoog: hirmul on suured silmad ja kõva zoom

yks maandab kahtlasi tunge: kiusatus panna pealkiri "Thbilisi tänavatel lendas paar piiska verd"

teine kirjeldab vaimse tervise hoidmise nippi: niisugustel tavaliselt klikin, et veenduda, kas ikka tõepoolest sellist asja kirjutatakse või ma ainult kujutan endale ette

esimene kontreerib: ma tavaliselt jätan sellisel puhul teema kus seda ja teist

teine kiidab heaks: see on ilmselt õige käitumine

esimene määratleb erandeid: välja arvata tõesti jaburad teemad, nt karu osutumine ilveseks. oli siuke lugu: ilvesest libakaru ehmatas inimesi, kes helikopteriga hirmu eest ära viidi, pärast selgus, et kartsid ilvest

teine möönab: ilves on aukartustäratav küll, igatahes hirmsam kui jänes

esimene hirmutab: ära sa räägi midagi, talvel võib valge kasukaga jänest jääkaruks pidada, loomaaiast põgenenuks ilmselt. hirmul on suured silmad ja kõva zoom.

esimene räägib selgitava loo: oli kord yks lugu mehest, kes jalgrattaga metsa vahel oli. tuleb karu vastu, võtab ratta ära ja sõidab sellega minema. tsirkusest põgenenud karu, teadagi. ohtliku ja tõhusa väljaõppega

teine võtabki hirmuda: ei julge enam metsa minnagi. rattaga

7.4.09

luulekogu esitlus neljapäeval, 9. aprillil kell 19 Tartu kultuuritehases

oled oodatud

Ott Heinapuu luulekogu
"Inglile" esitlusele

neljapäeval, 9. aprillil kell seitse õhtul (kl 19.00)
Tartusse Kultuuritehase baariruumi
vanasse pärmivabrikusse Pikk 58/60

prii pääs

kogu aitab rahvalauludega sisse laulda ansambel Sinimaniseele

Sellesse raamatusse raiutud värsid hulguvad põhjala ugrilisi radu, viivad üle mitme lõõmava mere põhjapõtrade kodutundrutesse ja kajavad vastu sügaval Sinu silmade põhjas. Need sõnad ei heida nahka nagu ussikuningas, vaid mäletavad hulgusena käidud radu, triivitud jõgesid ja tantsitud taevaid. Ridadest kokku saab lugu, mis kajab yle taevasmaa.

luuletusi saab lugeda ka siit.

26.3.09

väljakutse matemaatikutele: uus murdarv

päeva murdarvu tiitli võidab ajakirjandik. paraku pole toimetusele teada arvu ligikaudnegi väärtus, nii et see kysimus jääb vabariigi eesrindlike matemaatikute lahendada.

13.3.09

päeva sõna: löökreporter

löökreporter tähendab ilmselt sedasama kui pystolreporter, aga sõnana meeldib ta mulle rohkem. hagijas on vist natuke teine ajakirjanikutõug, aga mitte väga erinev.

11.3.09

kuidas Google tõlgib soome venekirveskultuuri

vasarakirvesaika = vasarpurustaja kirves aeg

4.3.09

täna on elmari- ja peerukinnihoidmispäev

yhest kyljest on täna luterlaste palvepäev, mida peetakse paastuaja teise nädala kolmapäeval. "Palvepäeval ei tohtinud peeretada, sest see on patt," olla öeldud Simuna kihelkonnas Virumaal. huvitav komme, iseenesest. 

peale selle on täna Elmari nimepäev, mis langeb ilmselt kogemata kokku Vladimir Panovi nimelise syytalastepäevaga, kui peetakse tänumissa kõrgematele jõududele ausate inimeste säästmise eest kohtuveski kivide vahelt.

kui peaks juhtuma, et Elmar Sepa asi ka kohtusse ei jõua või mees kohtust puhta poisina välja tuleb, siis võib neljanda urbekuu päeva nimetada ymber kõigi ausate kohtu tagakiusamise all kannatanud märtrite lunastuspäevaks.

tavaliselt muidugi peerukinnihoidmispäev selle märtrite pyhaga kokku ei langeks, sest peerukinnihoidmispäev on liikuv pyha. samas võiks mõne uue liikuva pyha kah tekitada, sest neid liikumatuid saab jube palju.

iseasi, kuidas sellise tähendusega liikuvaid pyhi määrata. peerukinnihoidmispäev sõltub teatavasti kuust ja päikesest korraga: esimese noorkuu ajal pärast kevadist pööripäeva (vms, parandage, kui eksin) on munapyhad. vastlad, suvisted, ristipäevad, maahingamisepäev ja iseenesest samasse tsyklisse kuuluv peerukinnihoidmispäev omakorda arvestatakse just munapyhade järgi.

mis võiks olla uuemate liikuvate pyhade arvestamise alus?

gooti-rahvas, hakake gooti keelt rääkima!

"kõik tr00gootimetallistid peaksid ubertr00suse saavutamiseks gooti keeles rääkima," kirjutas Erlessa

õige.

alustuseks:

28.2.09

Tartu Ylikool valmistas korjanduse toel ninasarvikutopist

"Tänu muuseumis korraldatud korjandusele ja toetustele musta-ninasarviku kaaviku valmistamiseks jõuti aruandeaastal töödelda ninasarviku nahk."

Tartu Ylikooli
õppe- ja teadustöö tugitegevuse
2000. aasta aruande
zooloogiamuuseumi lõigust

27.2.09

retsept majanduslanguse vastu


"Me tusameele talve muutnud nüüd hiilgusrikkaks suveks Yorki päike," tuleb meelde kaksikrida Shakespeare'ilt. originaalis:

Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried.

The Locali uudis loetav siit.

23.2.09

kuidas Borges hiinlased loomi liigitama pani

hea sõts viitas Jorge Luis Borgese hiina loomade taksonoomiat akadeemik Arvo Krikmanni raamatust "Sissevaateid folkloori lühivormidesse". riputasin siia varem yles hispaaniakeelse originaali ja yhe inglise tõlke

Kriku tõlge eesti keelde:

1. näide esindab ulmet ja pärineb J. L. Borgesilt ― see on loomade liigitelu fiktiivses Vana-Hiina entsüklopeedias "Heasoovliku teadmuse taevalik (või: Hiina?) kaubaturg" ("Celestial Emporium of Benevolent Knowledge"). Loomad jagunevad siin niiviisi: 


1) nood, kes kuuluvad keisrile;
2) balsameeritud loomad;
3) nood, keda dresseeritakse;
4) imikpõrsad;
5) näkineitsid;
6) ime- või olematud (fabulous) loomad;
7) eksinud koerad;
8) nood, kes on lülitatud sellesse klassifikatsiooni;
9) nood, kes võdisevad, nagu oleksid nad hullud;
10) loendamatud loomad;
11) nood, keda joonistatakse väga peene kaamelikarvadest pintsliga;
12) ülejäänud;
13) nood, kes on just lõhkunud lillevaasi;
14) nood, kes meenutavad eemalt kärbseid.

13.2.09

kõhutamata lõikab kõri

Ollin enne härrä poissi,
kandsin härrä kannusida,
vanahärrä vammusida.
Sain sis sundija sulaseks.
Sundijal ollid suured ruunad,
suured ruunad, kõrged kõrvid -
need tahtsid suil sugida,
raudaharjala harida,
kuldakammila kasida.
Ei mina suutnud, ei mina jõudnud,
sain mina vaene mees valama:
jooksin vahel aida möödä,
möödä küläkoppelt möödä,
jooksin jaluli meresse,
põlvini kalakudesse.
Mis seal põlvi puutunessa?
Mõeku põlvi puutunessa.
Võtsin ma mõega meresta,
viisin mõega mõisaesse,
pannin mõega laua peala.
Tullid härrad vaatemaie,
isandad imeldemaie:
"Kust see mõeku siia saanud?"
Mina aga mõistsin, vasta kostsin,
teatasin targaste kõnelda:
"See mõeku meresta toudud.
Mereliiv on haljaks teinud,
merevesi puhastanud -
ihumata heedab hinga,
kõhutamata lõikab kõri."

Suure-Jaani. H II 26, 545 (7). 1891.
(Tedre antoloogia kaudu)

12.2.09

päeva jaburus

soomustatud ratsaväelane pakub eskortteenust tykitööna.

jabur reklaamlause, täiesti kasutu. kui leiate rakenduse, tarvitage minugipoolest.

11.2.09

käänete tundmine -> läti keele oskus -> võim kogu maailma yle

yks hirmub: appi, Google tõlgib läti keelest eesti keelde kah. ilmselt UM-protokolli kaudu

teine tunnustab: vinge

esimene imestab edasi: aga suutis db.lv peal paar täiesti usutavat lauset moodustada. see tekitab umbes sama suurt aukartust ja hirmu Google'i tehisintellekti ees nagu kunagine avastus, et ta eesti keeles käänata oskab. robotid tulevad ja võtavad varsti võimu, karjub minus pisike ludiit

teine kontreerib: seepeale võiks pisike oportunist märkida, et "I, for one, welcome our new Google overlords"

katoliku pyhapildid: paavst koaalaga

Austraalia katoliikluses tundub olevat yks kanooniline pyhapildi syžee "Paavst koaalaga". umbes nagu "Pietà", kus Maarja hoiab kätel ristilt mahavõetud Kristust (minu lemmikvariant sellest on Draamateatris mängitud Kivastiku näidendi "Savonarola tuleriit" reklaamplakat, kus etenduses Savonarolat mänginud Mait Malmsten oli Maarja kätel, endal USA automaat M16 käes) või siis "Madonna lapsega".

kuivõrd ma pole kuigi hea ega põhjalik ikonograaf, piirdub minu kogu praegu veel yksnes kahe näitega:

kuidas ja millistest eeskujudest lähtuvalt Austraalia katoliiklikus kunstis kujutatakse koaalaga teisi paavste - näiteks Paulus VI, Johannes XXIII, Gregorius Suur, Aleksander III, Innocentius III ja kindlasti Peetrus ise - peab tuvastama edaspidine uurimistöö. kahtlemata võib nende paavstide kujutamise kommetele tõmmata teisi väga huvitavaid paralleele ylejäänud katoliikliku kunstiga. teemal võiks kahtlemata kirjutada väärika monograafia, millele kuuluks teenitud aukoht eesti teoloogilises kirjavaras.

samas, kellelt võiks tellida ikooni syžeega "Peetrus salgamas koaalat"?

10.2.09

Jüri Üdi mälestus Läti poliitikas


yks levitab kuulujuttu: muide, Krauklis võib saada Läti kultuuriministriks

teine kommenteerib: nii neid eleegiaid koguneb. kui saab, tuleb Eestis kibekähku luulekonkurss teha

esimene täpsustab: see on muidugi Läti meedia spekulatsioon

teine kiidab heaks: mulle sellised spekulandid meeldivad. järgmiseks kandideerib kaitseministriks Lačplesis

7.2.09

kaks punkti jäi puudu

laskurijärgust jäi kaks punkti puudu. 73 sain kokku selles voorus, kui neid loeti. tõsine nöök. aga mis teha, võõras relv, mis eelmise õppuse puhul mulle kinnitati ja millest ma esimest korda yldse lasin. kuhu sihik hoiab, sain enam-vähem aru alles teise vooru peal, sest esimesel korral lendasid kõik kuulid ilusti märklehe alla. keeramine jääb järgmiseks korraks, seekord lasin isegi järku niimoodi tunde järgi, et sihtisin tykk maad yles ja ja natuke vasakule punktist, mida tabada yritasin. yldiselt on Galil AR sympaatne, hakkan temast aru saama.

5.2.09

uudiseid

* leidsin pildid yles 

* magasin yle 12 tunni, nägin unes kohvimasinat

1.2.09

Borgese kuulus hiina loomade taksonoomia

panen siia kõrvale Jorge Luis Borgese tsiteeritud hiina entsyklopeedilise loomade taksonoomia, teinekord hea võtta.

hispaania keeles:

Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.

inglise tõlge:

These ambiguities, redundancies and deficiencies remind us of those which doctor Franz Kuhn attributes to a certain Chinese encyclopaedia entitled 'Celestial Empire of benevolent Knowledge'. In its remote pages it is written that the animals are divided into: (a) belonging to the emperor, (b) embalmed, (c) tame, (d) sucking pigs, (e) sirens, (f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included in the present classification, (i) frenzied, (j) innumerable, (k) drawn with a very fine camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just broken the water pitcher, (n) that from a long way off look like flies.

seda on mõistagi nii palju eesti keelde tõlgitud tekstides või siis lausa eesti keeles kirjutatud tekstides tsiteeritud, et on võimalik leida vähemalt viis konkureerivat eesti tõlget. Georges Pereci raamatus "Mõelda/liigitada ja teisi tekste" on yks. Arvo Krikmannil oli ka yks, aga ma ei jaksanud seda praegu tõbisest peast otsida. äkki kasutas ainult loengus.

29.1.09

mis teha, kui jumala korjus mädanema on läind?

Hanrahan kurtis, et surnud jumal on ära tyydand. mis teha, kui surnd jumala korjus on mädanema läind? tuleb mõni uus maha lyya ja tema laip vana asemele katafalgile asetada. lihtne. parem ja odavam ja yldse lihtsam oleks mahalöömise asemel lihtsalt raisakotka kombel leida mõne surnd jumala laip ja ta siis pihta panna. Indiast vast leiab mõne, seal on neid jumalasi nii palju, et kyllap mõni - vahest lausa elav jumal? - ikka ehk ise omast käest otsad annab. äraostmine, kylmutamine, lennukiga kohale transamine läheb muidugi maksma, aga eks surnud jumalad ole kogu aeg luksuskaup olnud. vaata või Miimiri pead. noh, mõni turusolkija jagab kyll kõigile surnd jumala liha, aga niukestest on viisakas seltskonnas parem vaikida.

28.1.09

paberist tamili tiiger

kui otsid Reutersi pildipangast paberist tiigri pilti, saad ainult tamili tiigreid ehk Kalašnikovidega lyhikesi väga tumedaid mehi kaunis tiigritriibulises välivormis.

26.1.09

varjuda! heidan meemi! meem!

Notsu heitis.

***
reeglid:

1. Leia oma vanadest blogikirjutistest teemad, milles kajastuksid järgmised sõnad/ teemad ning lingita need. Sõnad oleksid: pere; sõprus; armastus; mina ise; mida iganes (vabavalikuline teema, mida tahaksid esile tuua).
2. Anna 5:le blogipidajale meemi “teatepulk” edasi. 2 neist peaksid olema Sinule uued blogitutvused. Anna meemisosalemise teade ka blogipidajatele, näiteks kommentaarilahtrisse.
3. Meemi saanud blogipidaja kopeerib reeglid ja lingitab talle meemiulatanud blogi.

***

pere: "norm on yks AK-47 pere kohta enesekaitseks, tänavale ei tohi vist temaga kah minna"

minu otsinguga - sõprus site:kontorikoonlane.blogspot.com - ei sobinud ykski dokument. (ongi liiga abstraktne sõna. ei tarvita siukesi väga, us-liite vastu on kah allergia.)

armastus:
1) armastus ja hambahalu, halusa omma mõlõmba/ armastus om süämeh, hambahalu lõvvaluuh;
2) Tea, et minu moodi meremehe armastus / see ei ole mitte tühi tuulekeerutus! / Vaid see tunne mehe meeltes möllab maruna

mina ise:
1) õnneks ma ise midagi võrreldavat ei öelnud, aga takkajärgi mõtestades koguvad öeldud sõnad ikka rohkem kaalu.
2) ega ma ise ka heebrea tähti ei loe, aga võiks ära õppida. oskad tähti kyllalt kiiresti välja lugeda – jidiši keel nagu maast leitud.
3) vormi kandmise korraga oli yldiselt parem, kuigi ma ise nägin ikka ysna kole välja.

mida iganes:
Me sõitsime läbi kõik mered,
kus iganes peatus me laev,
:,: me panime voolama vered,
end rikkasti tasus me vaev. :,:

(kõige lähem asi, mille Koogel leidis. viimati laulsin seda yleeile lõpmise rännaku lõpmises otsas. yldiselt tarvitan vormelit "mida tahes".)

***

edasi? noh, ytleme, et Laanesluusija, Kirjasvig, Polaarkaru, Polaarkoer, Linda.

25.1.09

tykk pori taas näritud

kuigi õigemini sõime lund. mõnel puhul ka sõna otseses mõttes. võitleja Koppel pani tähele, et tema kõhus see lumi ikka veidi keeras, mina ei saand midagi aru. ilmaga vedas. kuidas 1½ liitrit lisavett koos kogu ylejäänud elamisega rakmetesse mahutada, on hea kysimus, mis tuleks ära lahendada.

vastutegevusele anti ilmselt samavõrd palju kordi rohkem moona, kui neid elavjõuna vähem oli. või anti neile isegi veel rohkem moona. igatahes oli neid yks võitleja iga kolme meie kohta ja neil tekkis võimalus meie positsioonidele tormi joosta, kui olime kogu oma moona ära plõksinud. (tegelt peaks ju vastupidi olema? aga noh, meie olime käsu järgi kaitses ja ainult kaitses.)

pärast lume seest väljatulemist oli mul valus vaadata, et meie kompanii on rivimäärustikku kyll kaugelt näinud ja midagi sellest kuulnud, aga meelde on võitlejad sellest jätnud ainult yksikuid ja tihtipeale eri asju. pealegi on määrustikust selles asjas vähe abi muuks kui mälu toetuseks või järgmistele inimestele edasi õpetamiseks, põhiline peab ikka lihasmälu peal käima. vormi kandmise korraga oli yldiselt parem, kuigi ma ise nägin ikka ysna kole välja.

aga eks see kõik aegamööda tuleb, pealegi on tseremooniaid ja tseremoonitsemist siin malevas ilmselt piisavalt harva suhtes tegeliku väljaõppe ja muu porinärimisega. või siis ei puuduta need reavõitlejat kuigi palju. siiski tundub mulle uskumuses, et rivikord on distsipliini alus, olevat oma kaalukas tõetera.

kaitseliitlane on sõdimiseks, mitte paraadiks, summeeris vastupidise seisukoha võitleja Mee.

23.1.09

the madness of King George

oleksin peaaegu kirjutanud "kuningas George W. Bushi valitsusajal". õnneks sain sõnasabast kinni.

21.1.09

nädala lause

Tuule suunda ja aastaaega on võimalik valida ka selliselt, et need muutuvad iga lasuga.

20.1.09

ära kliki saastal - heledam pilt


Sven tegi.

ära kliki saastal - aita mul teha paremaid uudiseid!


välisuudised, teadagi, ei huvita kedagi. keskmine välisuudis kogub sama palju klikke kui veebi lykatud keskmine pressiteade, millest uudise tegemiseks panustab online-uudistekanal minuti kuni kolm yhe inimese tööaega. kohati on see masendav, et Euroopa Liidust või Aafrikast rääkivad uudised klikke peaaegu ei korjagi. see tähendab, et peaaegu keegi neid ei loegi. seega poleks peaaegu nagu mõtet neid tehagi.

samas on võimalusi, kuidas teha välisuudis, mis korjab klikke. yks võimalus on "unustada" pealkirja panemata riigi nimi, kus kajastatav syndmus aset leidis. näiteks politsei ja töö kaotanud ehitustööliste karvupidi kokku minemise kohta käivast uudisest saab palju parema klikimagneti, kui pealkirja jätta kirjutamata, et konfliktitanner asub Lõuna-Hiinas.

veel on alati võimalus korjata yles mingi Peipsi järvest ida pool asuvas riigis sisetarbimiseks mõeldud lause, mille poetas tolle riigi peaminister. nimi pealkirja, suure juhi pilt kõrvale ja klikid tulevad. kontekst ei huvita kedagi, las klikivad. samuti võib kirjutada natsionaalsotsialistidest või mingist jamast, mida tugevad arvamused nende saavutuste yle aeg-ajalt ikka põhjustavad.

selliseid uudiseid seevastu justkui maksaks teha? masendav.

minu meelest selliste klikimagnetite kaudu levitatav myra pigem takistab kui aitab lugejatel mõistmast maailma tänast ja homset päeva mõjutavate protsesside kulgemist.

niisiis: kui näed sellist klikimagnetit, ära kliki sellel. klikimagneteid ära tunda on kyllalt lihtne, kui see endale harjumuseks kujundada. aga magneti äratatud klikkimishimu oleks mõistlik rakendada mõnel kõrval oleval uudisel. näiteks mõnel, mis räägib kaugetest ja tundmatutest maadest: Aafrikast või Euroopa Liidust või Indiast või Lätist.

muidu võib tõesti saabuda see hetk, et eestikeelsest meediast ei olegi võimalik lugeda muid välisuudiseid kui kollaseid "uudiseid" Peipsi järve tagant ja mingitest Lääne poptähtedest (muide, Obama on kah praegu popstaar, aga varsti enam pole). kui keegi ei loe, siis me neid lihtsalt enam ei tee kaugete ja ebahuvitavate maade kohta uudiseid, pole mõtet. välismaa majandusuudistega - isegi kui jutt käib Jaapanist ja USAst - on umbes sama lugu kui Aafrika väikeriikide valimiste ja riigipööretega.

uues meedias valitsevat pilti kujundad nimelt sina, klikkija.

kampaania algatas Memokraat.
yhinen tema tänuga Priidule, kellelt pärineb kampaania pildiline ilme. Memokraadilt järgnevad praktilised nõuanded:

Mida siis teha

- Pea lihtsalt meeles, et klikil on võim. Kostita ohtrate klikkidega kõike, mis netis meeldib.

- Kirjuta ise lugusid, teee pilte või kasvõi filme kõigest sellest, mis endalegi meeldib

- Ära unusta meeldivate lugude autoreid tänamast, kasvõi kommentaaris või e-kirjas.

- Soovi korral lisa oma kodulehele või blogile "ära kliki saastal" märk ning miks mitte ka link sellele blogipostile siin.

19.1.09

marslaste luule ja eksirännakud selleni

Craig Raine kirjutas:
mechanical birds with many wings
perch on the hand
cause the eyes to melt
or the body to shriek without pain
leidsin Wikipedia Marsi luulet käsitlevast artiklist, kuhu jõudsin Martin Amise artiklist, kuhu jõudsin tema raamatu "Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million" kohta midagi lähemat otsides. toda raamatut otsisin Donald Rayfieldi suurepärase raamatu "Stalin and His Hangmen" esimese peatyki epigraafi pärast, mis Amise raamatust pärineb. epigraaf oli selline:
Instead of saying something like 'X was raised by crocodiles in a septic tank in Kuala Lumpur', they tell you about a mother, a father ...
edasi pole kuhugi jõudnud. aga kirjandusteaduslik ekspeditsioon Marsile tundub huvitav väljavaade. või Mechanusele, mis pakuks toredat võrdlusmaterjali.

P.S. siiski. Craigi luuletus "A Martian Sends a Postcard Home" asub siin. visuaalsus on tundemärk, mis mulle marslaste luule juures eriti meeldib.

9.1.09

väike päike igas päevas

yks ettevõte on avanud kogemata igale oma spämmilisti osalisele võimaluse kirjutada midagi kõigile teistele listilistele ja nyyd ongi meie kõigi postkastides sama hästi kui jututuba, oma 50 kirja on tulnud. saan neid kirju sellepärast, et toimetuse yhine aadress on ka millegipärast nende spämmilistis. täitsa lõbus. sellised syndmused yhtlasi loovad kambavaimu ja töökollektiivi yhtsust. homme on ka toimetuse jõulupidu, nii et täitsa kohasel ajal. 

põhiliselt on inimesed nördinud, miks nad teiste kirju saavad. järgmises etapis on inimesed nördinud, et kirjadele listi vastatakse, soovitavad vastamata jätta. kolmandaks yritatakse väljendada listile soovi sealt lahkuda, kuid ega siis masin nende soovi kuulda ei võta (suurepärane illustratsioon sellele, kuidas suurem jagu inimesi resp hingi ei saagi sansaara-rattast iseseisvalt välja, vaid vajavad bodhisattva abi, muide). neljandaks leiavad veel yhed inimesed, et on täitsa lõbus, et ärdagu neid kyll välja arvatagu nii lõbusast listist. ja siis saatis yks online-ajakirjanik lingi uudisele, mis kogu sellest naljast räägib. 

kummaline, et konkurendid ega lihtsalt teised turundajad või reklaamiinimesed pole veel tabanud ära tasutareklaamikanali avanemist. 

kanali kogemata avanud ettevõte pole seda veel sulgenud, kyll aga saatis kyll sellise kirja:

Hea klient,

Seoses it-töötaja eksimusega palume enam mitte vastata “Vasta” või “Reply“ nupuga äsja saabunud Xxxx Xxxxx Xxxxxx kliendi rahulolu uuringu e-mailile!

Palume vastused saata aadressil xxxxx@xxxxxxxxx.ee

Siirad vabandused,

Sinu
Xxxx Xxxxx Xxxxxx

jõulukaart Ateenast


ega väga hiljaks polegi jäänd, täna peaks setudel kolmas jõulupyha olema. 

kaart jõudis minuni Milano kaudu.

kuidas peaks hiidlane Eesti hümni laulma

Hioma- ehk issamaalaul

Oh Hiomaa, sa merre saar
Kui armas olled sa!
Et mingo südda otsima,
Kas pohja pole ehk lõuna ka,
Se keige armsam olled sa!
Mo kallis isamaa!

Ei polle mägged, kaljud ka
Sul ehteks nimmeta.
Et ilusamad kohhad kül
Ei polle siiski Maa peäl mul
Üks koht, mis armsam, kallim ka,
Kui sa, mo Hiomaa!

Otsekui laened, linnud ka
Sul' rõõmust laulan ma!
Jah, kunni merri tühjaks jääb,
Ja päike taevas mustaks lääb,
So metsad, jõed ja lagge maa,
Ma tahhan armasta!

Sul polle rikkust, warrandust,
Mis võõras ihhaldaks.
Waid sinno warra sallaja
Mis omma lastel' jaggad sa,
Sa oskad ommad rõmusta,
Et so'st woi lahkuda!

Ja siiski on sind ehhitand
So Loja kauniste;
So ümber laened laulavad,
So peale tähhed paistavad,
So linnud rõõmsast õiskavad
Ja lilled õitsewad.


laulu sõnad kirjutas-tõlkis Gustav Felix Rinne,
kes teenis 1863. aastast alates Reigi kirikuõpetajana.
Jannsen tegi oma laulu tema pealt tõenäoliselt maha.


loe veel mulluse veebruari Glasuurist
lehekyljelt 5, mida järgib ka siinne tekst.
Artur Taska raamat "Eesti hümn" (Kupar, 1996) pidada veel täpsemalt kirjutama.

8.1.09

Jaaniõhtu kombeid

Jaanipäeva õhtu tetti jaanituli maha. Raiuti kuuski, kadajit ja lepäagu seantse lage kotuse pääl. sõs aeti kari ümmer tule. karjapoiss lääp kige ihen, karjapasun kaalan, ja koera perän. Tüdrugu ja naise aave karja, kolm tiiru ümmer tule. Pernaisel olli võikauss, tüdrugul piimäkauss kähen. sõs visati egä tiiru aig tulle, kummakist, võist ja piimäst kah. mõni kogunu terve kuu, nii, kellel kodujumal* olli. Tõise olli nädäli kogunu. Perel ei ole tohtin enne anda, et aigust ei tule.

Miu kodun olliv enne, vanaesä aal tennü jaanituld. Kari aeti ikki kolm tiiru ümmer tule. Piimä ei ole tulle visanu. Ku miu esä peremehes sai, sõs emä ei ole lasken änäp tetä.

* sellega on mõeldud pelli, muistset kodu kaitsevaimu

Ants Kits, 76 a, sündinud ja elanud Mäekülas; elatunud põllu- ja sepatööst. Koolis käinud 2 talve.
Mäeküla, Karksi kihelkond. ES MT 227, 8--9. S. Tanning, 1938

Raamatust:
Salme Tanning.
Eesti murded I: mulgi murdetekstid.
Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1961,
nr 42, lk 97

7.1.09

paar haikut ehk Jaapan on kaugel

Romet kuskilt võrgu pealt leidis. mõtsin, et panen siia kõrvale, teinekord hea võtta. aga siis hakkasin kanji-märkide tähendusi ja hääldusi välja otsima ja nii ta läks.

tekstid on klassikalised, kultuspoeedi Kobayashi Issa omad.

kõik kanji-märgid peaks kuuluma 2500 kõige sagedasema hulka, mida iga lapski tunneb.I


どの星の下が我家ぞ秋の風
dono hoshi no shita ga waga ya zo aki no kaze

under which star
is my home?
autumn wind

星 (ほし) -- täht
下 (した) -- all
我 (わが) -- mina
家 (や) -- kodu
風 (かぜ) -- tuul
秋 (あき) -- sygisII


.どち向て酒を呑ぞよはつ暦
dochi muite sake wo nomu zoyo hatsu-goyomi

which lucky direction
for drinking sake?
the new almanac

向 (む·い) -- vastas; kalduma; hiina keeles suund, ka trend
酒 (さけ) -- sake, ka alkohol
呑 (の·む) -- jooma
暦 (こよみ) -- kalenderIII


.御年初の返事をするや二階から
o-nensho no henji wo suru ya ni kai kara

my New Year's greeting
is answered...
second floor

selle lugemisel jäin hätta. ei klappind kohe kuidagi, keeruline ja väga haritud inimestele mõeldud lugu. naljast niikuinii ka aru ei saa, kui pole vähemalt viis aastat asjaga tegelenud. aga nuhkisin välja niipalju:

御 (お) -- siin ilmselt see austav eesliide o-, ent käibib ka sõnana: manipuleerima; valitsema; lisaks:

* 御目出度う御座います 【おめでとうございます】 -- õnnitlus
* 御金 【おかね】-- raha

年 (とし) -- aasta
初 -- uus, esimene, nt 出初め式 【でぞめしき】-- tuletõrjujate uue aasta pidu

aga ilmselt tuleks 御年初 lugeda kui おねんしょ ja tähenduses 'uusaastatervitus'.

nii, edasi:

返 (かえ·す、-かえ·す、かえ·る、-かえ·る ) -- vastama, tagasi pöörduma, kustuma, tagasi maksma
事 (こと) -- asi

see tähendab ilmselt, et 返事 tuleb lugeda kui へんじ ja tähenduses 'vastama'. ja minu Oxford Starter Japanese Dictionary kinnitab seda.

二 (に) -- kaks
階 (かい) -- korrusIV


狼は糞ばかりでも寒さかな
ôkami wa kuso bakari demo samu[sa] kana

merely the sight
of wolf shit...
how cold it is!

狼 (おおかみ) -- susi
は hääldub siin kui わ ja on teemapartikkel
糞 (くそ) -- ekskrement
ばかり -- ainult
寒 (さむさ) -- kylm
かな -- grammatikalõpp (lühivormis/sõbrakõnes), mis tähistab stiilis "kas see on..."

ilus luuletus, aga jaapani keeles lugedes ei saa enam millestki aru. ilmselt osalt seetõttu, et jaapani keelt ei oska. alternatiivne tõlge, sõnasõnalisem: "[when it comes to] wolves/ the mere sighting of shit/ chills me to death."

Mirju oskas paremini tõlgendada: "kui võtta asja nii, et "hunt" kui lause alus on mõeldud stiilis "kui rääkida huntidest" or smth, siis võib tõesti arvata, et "juba vaatamisest hakkab kõhe/jahe". kui juba hundisitta näed, siis ei pruugi hundid isegi kaugel olla ja see on juba veidike hirmutav. öeldud on "hundid + は (teemepartikkel) + sitt + ainult sellest + juba + külmus + かな"."


*
haikud peaksid pärit olema siitkandist.
aitas see sõnaraamat. esimeste googelduste peale sain kyll kätte selle Kantoni hiina keele sõnaraamatu, aga see töötas hieroglyyfide dešifreerimisel ka ysna hästi.
yhtlasi avastasin töö käigus hiragana kirjutamise masina, mis paneb tekstijuppe romaji'st hiraganasse. neil on kummalises järjekorras (ehk romaji tähestiku järjekorras) ka kõik hiragana silbid.