26.3.08

Riigiprokuratuur lõpetas sõjaväeluure uurimise

Pressiteade

Riigiprokuratuur
26.03.2008

Riigiprokuratuur lõpetas sõjaväeluure uurimise

Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalasja, mille raames uuriti sõjaväeluure jälitustegevust. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et Eesti kaitseväes viidi 2004. aastal läbi ebaseaduslikku jälitustegevust. Kedagi seoses nimetatud tegevusega kriminaalvastutusele ei võeta, kuna isikute tegevuses esinevad süüd välistavad asjaolud.

Uurimise käigus selgus, et aastatel 2005-2006 koostati ja säilitati Kaitsejõudude Peastaabis (KJPS) ettekandeid, mis põhinesid avalikest andmebaasidest saadud teabel ja ametnike tähelepanekutel. Sellisel moel teabe hankimist ei saa käsitleda jälitustegevusena.

Ebaseadusliku jälitustegevusena tuleb aga käsitleda KJPS-i ametnike poolt 2004.aastal teostatud jälitusmenetlust, millega koguti andmeid kolme isiku kohta. KJPS-i ametnikud viisid jälitustoiminguid läbi tuginedes jälitustegevuse seaduse paragrahvile, mis käsitleb vajadust otsustada isiku juurdepääs jälitusteabele või tema lubamine tööle jälitusasutusse. Riigiprokuratuur on asunud seisukohale, et KJPS-i ametnikel ei olnud käsitletaval juhul asutuse pädevusest lähtudes seaduslikku alust jälitustoiminguid teostada ning KJPS-i ametnike tegevuses seisnevad kuriteo tunnused.

Kriminaalmenetlusega kogutud andmete kohaselt uskusid KJPS-i ametnikud jälitustegevuse seaduse väärtõlgenduse tulemusel ja kehtiva siseregulatsiooni põhjal, et nende tegevus konkreetse jälitusmenetluse läbiviimisel on seaduspärane. Ühtlasi ei tuvastanud käsitletavas jälitustoimikus KJPS-i poolset ebaseaduslikku jälitustegevust ei kaitseministeerium ega ka riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, kellele KJPS-i ametnikud esitasid aruandeid nende poolsest jälitustegevusest.

Eeltoodut arvestades esineb ebaseaduslikku jälitusmenetlust läbi viinud isikute tegevuses süüd välistava asjaoluna eksimus teo keelatuses. Karistusseadustiku järgi puudub isikul süü kui ta ei saa aru oma teo keelatusest ja see eksimus on temale vältimatu. Antud kriminaalasjas on tuvastatud menetlust välistav asjaolu ning kriminaalasi on lõpetatud.

Riigiprokuratuur on tunnistanud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ning kriminaalasja materjalid riigisaladuseks, sest need sisaldavad riigikaitsealast teavet.

Kommentaare ei ole: